Recent Posts

HAJJ KA MUKHTASAR OR AASAN TARIQAH

HAJJ KI 3 QISME HE (1) TAMATTU (2) QIRAAN (3) IFRAAD HAJJ-E-TAMATTU HAJJ-E-QIRAAN HAJJ-E-IFRAAD Meeqat Se Sirf Umrah Ka Ehram Bandhe Meeqat Se Hajj Or Umrah Ka Ek Sath Ehram Bandhe Meeqat Se Sirf Hajj Ka Ehram Bandhe Umrah Ka Tawaf Or Saee Kare Umrah Ka Tawaf Or Saee Kare …

Read More »

NAYA MAKAN AND DUKAN KHOLNE KI DAWAT

SUWAL : Naya Makan, Nayi Dukan & Karobar Shuru Karne Ke Moqe Par Quran Paak Ki Tilawat Or Dua Ke Bad Kuchh Khane Peene Ka Program Kiya Ja Sakta He ? Is Tarah Shuru Karne Ki Koi Haqiqat Shariyat Me He? BISMIHI TAALA JAWAB: Fatawa Shami & Fatawa Aalamgiri Me …

Read More »

QURBANI KI KHAL KA MASLA

Qurbani ki khal ki 2 halat he or dono halat ke alag alag ahkam he: (     Bechne Se Pehle. (      Bechne Ke Baad. 1, Bechne Se Pehle Jise Chahe De Sakte He, Khud Bhi Agar Faidah Uthana Chahe To Utha Sakte He, Or Masjid Madresse Me Bhi De …

Read More »