Shaikh Shamsuddeen Jazri Rh. Likhte He Ke Imame Ki Lambai Ke Silsile Me Shaikh Muhiyuddeen Navvi Rh. (Bade Muhaddis) Ki Likhi Hui Bato Se Zahir Hota He Ke Aap S.A.W. Ka Imama 3 Tarah Ka Tha,

  • 3 Hath Lamba,

  • 7 Hath Lamba,

  • 12 Hath Lamba.

Lihaza 5 Waqt Ki Namazo Ke Liye 3 Hath Lambe Imame Se Sunnat Ada Hojayegi, Or Dono Eid Ke Liye Aap S. A. W. 12 Hath Lamba Imama Istemal Farmate The.

(Fatawa Falahiya: 2/556 Ba-Hawala Faizul Bari: 4/375)
Subscribe Ke Bad Apne Email Me jakar Verifide Zarur kare. Shukriyah