સવાલ:
મેને કલ 100કમ. બીઝનેસ કે લિયે સફર કિયા થા, મેરી અસર ઓર ઝોહર કિ નમાઝ છુટ ગઈ થી,
આજ ઘર આ ગયા હું, અબ મુજે ઉસકી કઝા કરની હે
તો કિતની રકત પઢની હે?
જવાબ:
સરઇ સફર મેં કઝા હુઇ નમાઝ કો કસર 4 રકાત કો 2 રકાત હી પઢના હૈં,
ઓર મૂકીમ (યાની આપને મકામ) પર કઝા હુઈ નમાઝ કો સફર મે હો યા મકામ પર, હર હાલ મે મુકમ્મલ પઢનાં હે.
📚 ફતવા દીનીય્યહ: 1/580
✍(મુફ્તી) બંદે ઇલાહી કુરેશી ગણદેવી
નોટ: વેબસાઇટ પર હર નયે પોસ્ટ્સ કિ જાનકારી કે લિયે સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરે:
https://goo.gl/hUwus7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here