સપ્ટેમ્બર 19, 2016 
નિકાહ કિ મજલીસ મે 2 ગવાહ કા હઝીર હોના ઓર ઉનકા ઇજાબ ઓર કુબુલ (દોનો તરફ સે ઇકરાર) કા સુનના જરૂરી હૈ,
લિહાઝા ટેલીફોન પર નીકાહ દુરસ્ત નહિ હોતા, અગર દૂસરે શહર યા મુલ્ક મે નિકાહ કરના હો તો ઇસકા સહિ તરીકા યે હે કે ઉસ શહર યા મુલ્ક મે કિસી શખ્સ કો અપને નિકાહ કા વકીલ બના દે, નિકાહ કિ મજલીસ મે આકર વકીલ ઉસકી તરફ સે સમને વાલી પાર્ટી કે સાથ 2 ગવાહો કિ મોજુદગી મે ઈકરાર ઓર કુબૂલ કરે. ઇસ તરહ નિકાહ સહિ હો જાયેગા. મતલબ યે કે લડકા ઓર લડકી દોનો કિ તરફ સે વકીલ બનાકર નિકાહ કિયા જાયેગા.
و فى الدر المختار، کتاب النکاح  جلد: ٣  ص:٩ و ينعقد بایجاب من أحدھما و قبول من الآخر،
وفيه أیضاً ج: ۳  ص: ۲۱  وشرط حضور شاھدین حرّین أو حرّ و حرّتین مکلفین سامعین قولھما معاً۔
و فی الھدایة ج: ٢ ص: ٣٠٦ « طبع شرکت علميه » ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاھدین حرّین عاقلین بالغین مسلمین۔
و فی الھندیة کتاب النکاح، الفصل الأول ج:
۱  ص:۲٦٨  ومنھا سماع الشاھدین کلامھما معاً۔
ھکذا فی فتح القدیر۔
સબસ્ક્રાઈબ કે બાદ અપને ઈ-મેલ મે જા કર વેરીફાઈ જરૂર કરે. શુક્રિયા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here