મુસલમાન સે તો કાફીર અચ્છે યે કેહના કૈસા હૈ?

સવાલ:

કભી કભી લોગ કહેતે હૈ કે મુસલમાનો સે તો કાફીર અચ્છે હે…

ઐસા કેહના કૈસા હૈ…?

જવાબ:

ઐસા કેહના કે મુસલમાનો સે તો કાફીર (ગૈર) અચ્છે હે, કૂફર કા ખતરા હે…

લિહાઝા ઐસે બોલ બોલને સે બચના જરૂરી હૈ.

મુસ્તફાદ:

ફતાવા રહીમીયહ: ૨/૧૪,
નિસબુલ એહતીસાબ: ૨૮૨ – બાબ: ૩૩,

(મુફ્તી) બંદે ઇલાહી કુરેશી ગણદેવી

નોટ: હમારી વેબસાઈટ પર આને વાલે નયે મસાઈલ કી જાણકારી કે લિયે સબ્સક્રાઇબ જરૂર કરે… જઝાકલ્લાહ