સપ્ટેમ્બર ૧૫,૨૦૧૬
 કમ સે કમ મહર:
હન્ફિયા કે નઝદીક મહર કિ કમ સે કમ મિકદાર 10 દીરહમ હે, ઉસસે કમ મહર બાંધનાં મોોતબર નહિ, ઓર અગર કમ મૂતાય્યન કર લીયા તબ ભી 10 દીરહરમ હિ મહર વાજીબ હોગી. 10 દીરહમ કા વજન આજ કે હિસાબ સે ધાઈ તોલા ચાંદી યાની 30 ગ્રામ, 618 મિલી ગ્રામ હે,( ઇતની ચાંદી યા ઉસકી મોજુદાહ કીમત વાજીબ હોગી ઇસ સે કમ મહર દુરુસ્ત નહિ)
[ જદિદ ફિકહિ મસાઇલ: ૧/૧૯૬]
[ફતાવા મુફ્તી મહમૂદ:૫/૩૧૫]
[ફતવા દારૂલ ઉલુમ ઝકરરિયા:૩/૬૨૪]
ઝિયાદાહ સે ઝિયાદાહ મહર:
ઝિયાદાહ મહર કિ કોઈ હદ નહિ, લેકીન કમ મહર હિ બેહતર હે જેસા કે ઇમામ અહમદ, ઓર તબ્રાની ને હઝરત આયશા રદ. સે નકલ કિયા હે કે ઝિયાદાહ બા બરકત ઓરત વો હે જિસકા મહર કમ હો.
اخف النساء صداقا اعظمهن بركا
(مجمع الزوائد: 4/516)
હઝરત ઉમર રદ. મે બારે મે મરવી હે કે આપ સલલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ ને ફરમાયા કે મહર મે ગુલુ (હદ સે ઝિયાદાહ) ના કરો, કે અગર મહર કા ઝિયાદાહ રખના દુનિયા મે ઈઝઝત ઓર અલ્લાહ કે નઝદીક તકવે કિ બાત હોતી તો હુઝૂર સલલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ ઉસકે ઝિયાદાહ મુસ્તહિક થે.
[ઇબ્ને માજા, અબુ દાઉદ, તિર્મિઝી]
ઓર મશહૂર મુહદદિસ ઈમામ નવવિ રહ. ફરમાતે હે: મુસ્તહબ હે કે મહર 500 દિરહમ સે ઝિયાદાહ ના હો જો અઝવાજ ઓર સહાબઝાદિયો કા મહર થા.
المستحب ان لا يزيد على خمس مآة درهم و هو صداق ازواج النبي و بناته
[શરબે મુહઝ્ઝબ: ૧૬/૩૨૮]
મહરે ફાતિમી:
હઝરત ફાતિમા રદ. કા મહર 500/- દિરહમ થા, જો આજ કે વજન કે હિસાબ સે ૧૫૦ તોલા ચાંદી હે યા ૧૭૫૦/- ગ્રામ ચાંદી હે (૧ તોલા= ૧૧ ગ્રામ, ૬૬૪ મિલી ગ્રામ)
[ફતવા રહિમિયહ: ૮/૨૩૨ ] [ફતવા મહમૂદિયહ: ૧૨/૨૯]
كان صداق بنات رسول اللهﷺ و نسائه خمس مآة درهم اثنتى عشرة اوقية و نصفا 
(طبقات ابن سعد : 8/22 )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here