સૂદ કા પૈસા બેંક સે ઉઠા લેના વાજીબ હૈ, છોડ દેના ગુનાહ હૈ. વોહ પૈસે આપકે ખાતે મેં આ ચુકે હૈ ઔર આપ ઉસકે માલીક બન ચુકે હૈ, આપકે ખાતે મેં સે કોઇ લે નહિં સકતા.સુદ કે પૈસો કા હુકમ રાસ્તે મેં ગીરી પડી ચીજ મીલને જૈસા હૈ, ઉસે ઇસ નિય્યત સે ઉઠાના કે માલીક તક પહોંચાઉંગા સવાબ હૈ, ઔર ખુદ માલીક બન જાના હરામ હૈ.

લિહાઝા સૂદ આમતૌર સે ગરીબો સે લીયા જાતા હૈ, ઇસલીયે ઉસકો વાપસ ગરીબો કો હી દેને કે લીયે સદકા કરને કી નિય્યત સે લેને મેં કોઇ ગુનાહ નહિં હોગા.

(અહસનુલ ફતાવા ૭/૧૬ સે માખુઝ)

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here