સવાલ: 

જીસ શખ્સ કી રકાત છુટ ગઇ હે, ઉસને ગલતી સે ઇમામ શાહબ કે સલામ ફેરને કે બાદ સલામ ફેર દિયા તો અબ વો શખ્સ કયા કરે.?

જવાબ:

સજદા- અે- સહવ કરે.

લેકીન ઇસ મસ્લે મે અલગ અલગ શકલ હે

(૧) ઇમામ સાહબ મે સલામ ફરને સે પહલે હી સલામ ફેર દિયા.

(૨) ઈમામ સહાબ કે સાથ સલામ ફેરા.

(૩) ઇમામ સહાબ કે સલામ કે બાદ સલામ ફેરા.

પેહલી ૨ શકલ (૧/૨) મે સજદા- એ- સહવ વાજીબ નહિ હોગા, ક્યુંકે અભી વો ઇમામ સહાબ કી ઇક્તેદા મે(તાબે) હે ઓર મસ્લા હે કે મૂક્તદી સે જો કોઈ ગલતી અંજાને મે ઇમામ સહાબ કી ઈક્તેદા મે હો જાયે તો કોઈ હરજ નહિ.

(૩) તિસરી સુરત મે સજદા – એ- સહવ વાજીબ હોગા, ક્યુંકે અબ વો ઇમામ સાહબ સે અલગ હો ચુકા હે, અબ જો ગલતી હોગી વો મૂક્તદી કી ખુદકી હોગી.

“સલામ કે બાદ” કિસે કહેતે હૈ?

ઇમામ સાહબ ને ” અસ્સલામુ અલયકુમ વ.વ.” કહા, અસ્સલામુ” કી મિમ (م) કે બાદ જો સલામ ફેરેગા વો ” સલામ કે બાદ” કહા જાયેગા.

અક્સર ઇમામ સાહબ મે સલામ ફરને કે બાદ હી સલામ ફેરા જાતા હે, ઇસ લીયે અગર ઐસી ગલતી હો જાયે તો અપની નમાઝ મુકમ્મલ કરકે અખિર મે સજદા – અે- સહવ કરલે.

નોટ: દોનો તરફ સલામ ફેરા હો તબ ભી સજદા-અે-સહવ હિ કરના હે, હા નમાઝ કો ફસિદ કરને વાલા કામ યા બાત હો ગઈ, તો અબ નમાઝ ફિરસે લોટાની હોગી.

(યે મૂકમ્મલ મસલા અંજાન શખ્સ કે લિયે હે, જાંબુજકર કરને વાલે કો નમાઝ ફસીદ હો જાયેગી, યની નમાઝ લોટાની જરૂરી હે.)

મુફ્તિ બન્દે ઇલાહી કુરેશી ગણદેવી 

૦૭/૧૧/૨૦૧૭

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here