ક્યા રક્તદાન કેમ્પ લગાના જાઇઝ હૈં???

ખુન ઇન્સાન કે જીસ્મ કા અેક અહમ હિસ્સા હૈં, જીસ પર જીન્દગી કા દારોમદાર રેહતા હેં, અગર કીસી ઇન્સાન કો ખુન કી જરૂરત પેશ આજાઅે તો અેસી મજબૂરી મે ચાહે વો મુસલમાન હો યા આેર કોઇ મઝહબ કા, અેક દુસરે કો ખુન દેના આેર લેના જાઇઝ હૈં,
અબ અૈસી મજબૂરી અચાનક પૈદા હોજાતી હૈં, આેર ખુન કી બોહોત જયાદા જરૂરત રેહતી હૈં, જૈસે રૈલ કે અેક્સડંટ કે વક્ત મે, યા કિસી લડાઈ ઝઘડે કે વક્ત બોહોત સારે લોગ ઝખ્મી હોતે હૈં, આેર ઉનકી જાન બચાને કે લિઅે ઉન સબકો ખુન કા ઇન્જેકશન દેના જરૂરી હો જાતા હૈં, આેર ફીર ઉસ્મે ભી મરીઝ કે ખુન કા ગ્રુપ આેર જો ખુન ચઢાયા જાતા હૈં, ઉન દોનો ખુન કા ગ્રુપ અેક હોના જરૂરી હોતા હેં, વરના નફા કે બજાઅે નુકસાન કા ખતરા હેં,
ઇસ લિયે અચાનક પેશ આનેવાલી જરૂરતો કે લિઅે હર ગ્રુપ કા સ્ટોક રખના ભી જરૂરી હોતા હેં, કમ – જયાદા કી મીકદાર ભી માલુમ નહિં હોતી, ઇસ લિયે કાફી સ્ટોક રખના જરૂરી હોગા, જીસ્કો આજકલ કી ભાષા મે ” રક્તદાન ” કા નામ દીયા જા સકતા હેં.

નોટ: યહ મસ્અલા ઉસી વક્ત હે જબકે ખુન દેનેવાલા ખુશી સે દે, આેર યહ કામ શરિયત કી હદ મે રેહકર કરે તો બોહોત જયાદા સવાબ કા મુસ્તહીક ભી હોગા, વરના ખુન બેચને કી ઇજાઝત શરિયત મે નહીં હેં, ઇસી તરહ ખુન ખરીદના ભી જાઇઝ નહીં, હા મજબૂરી મે ખરીદના જાઇઝ હે, લેકિન બેચના હરગીઝ જાઇઝ નહીં.

[ મુસતફાદ અઝ: મુહક્ક વ મુદલ્લલ જદીદ મસાઇલ: ભાગ:૧ પેજ: ૭૧૪ ] [જદીદ ફીક્હી મસાઇલ: ભાગ:૧ પેજ:૨૨૫ ] [ કિતાબુન્નવાઝીલ: ભાગ:૧૬ પેજ:૨૧૫ ] [ આપકે મસાઇલ આેર ઉન્કા હલ: ભાગ:૪ પેજ:૩૪૨ ]

મુફ્તી બંદે ઇલાહી કુરેશી ગણદેવી
૧૮/૦૮/૨૦૧૭ જુમ્આ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here