Home / Ibadat / ઉમરહ કા આસાન તરીકા

ઉમરહ કા આસાન તરીકા

ઉમરહ મે ૪ કામ કરને હોતે હૈં:

(૧) મિકાત સે એહરામ બાંધના
(2) મસ્જીદ-એ-હરામ પોહંચ કર તવાફ કરના
(3) સફા ઔર મરવા કિ સઈ કરના
(4) સર કે બાલ મુંડવાના યા કટવાના

{૧} એહરામ :

મીકાત પર યા મીકાત સે પહલે ગુસલ  યા વુઝુ કરકે એહરામ કે કપડે પહેન લેના ( યાની એક સફેદ તેહબંદ/ લૂંગી બાંધલે ઓર એક સફેદ ચાદર ઓઢલે) ફિર 2 રકાત નફલ નમાઝ પઢે,
ઓર ઉમરાહ કિ નિય્યત કરકે થોડી બુલંદ આવાઝ સે ૩ મર્તબા તલબિયહ પઢને કે સાથ હિ આપકા અહરામ શુરૂ હો ગયા.
નોટ ૧: નિય્યત કહેતે હે સિર્ફ દિલ મે ઈરાદહ  કરને કો.
નોટ ૨: ઓરતો કે અહરામ કે લિયે કોઈ ખાસ લિબાસ નહિ, બસ ગુસલ વગેરે કર કે જો કપડે પેહંતી હો વહી પેહને, ઓર ચેહરે સે કપડાં હટાલે , ફિર નિય્યત કર કે આહિસ્તા આવાઝ સે તલબિયાહ પઢે.
મર્દ/ ઓરત અહરામ મે ઈન ચીઝો સે બચે:
ખુશ્બુ લગાના, નાખુન યા બાલ કાટના યા કટવાના, ચેહરે કા ઢાંકના, જીમાં યા જીમાં તક લેજાને વાલી ચીઝ જૈસે: બોસા(ચુમ્માં) વગેરે લેના, જાનવર કા શીકાર કરના, ઓર એસા જુતા યા ચપ્પલ પેહનના જીસ સે પાવ કે દરમિયાન કિ હડદી છુપ જાયે.
મર્દ એહરામ મે ઈન ચિઝો સે બચે:
સિલા હુઆ કપડાં પેહનના, સર કો ટોપી યા ચાદર વગેરે સે ધાંખના.
એહરામ મે મકરૂહ ચિઝે ( બચના ચાહીયે):
બદન સે મેલ દૂર કરના, સાબું કા ઇસ્તેમાલ, કંઘી કરના, એહરામ મે પિન ( J પિન) વગેરે લગાના યા એહરામ કો ધાગે સે બાંધના.
મસ્જીદ-એ-હરામ પોહંચને તક બાર બાર થોડી આવાઝ કે સાથ તલબિયાહ પઢતે રહે, ક્યુંકે એહરામ કિ હાલત મે તલબિયાહ હિ સબ સે બેહતર ઝિક્ર હૈ, મક્કહ મુક્રરમા પોહંચ કર સામાન વગેરે અપને રૂમ ( જહા કયામ કા ઇન્તેઝામ  કિયા હે વહા) પર રખ કર વુઝુ યા ગુસ્લ કરકે ઉમરા કરને કે લિયે મસ્જીદ-એ-હરામ કિ તરફ રવાના હો જાએ.

(૨) તવાફ:

મસ્જીદ મે દાખીલ હોને વાલી દુઆ કે સાથ દહના( સીધા) કદમ આગે બઢાયે ઓર ખૂબ ઈતમેનાન ઓર સુકુન કે સાથ મસ્જીદ-એ-હરામ મે દખીલ હો.
ખાને-એ-કાબા પર પેહેલી નિગાહ પઢને પર અલ્લાહ તઆલા કિ બડાઈ બયાન કરકે કોઈ ભી દુઆ માંગે { દુઆ જરૂર કૂબૂલ હોતી હૈ, ઇસ લીયે યે દુઆ માંગે કે અલ્લાહ મુજે મુસ્તજાબ-ઉદ- દાવાત બનાદે ( મુસ્તજાબ-ઉદ- દાવાત ઉસ શખ્સ કો કેહતે જો જબ ભી દુઆ કરે કૂબુલ હો જાયે)}. ઉસ્કે બાદ મતાફ( તવાફ કરને કી જગાહ) મે આ જાયે.

ઓર કાબા શરીફ કે ઇસ કોને કે સામને ખડાં હો જાએ જિસમેં હજર- એ- અસ્વદ લગા હુઆ હે, ઓર ઉમ્રાહ કે તવાફ કિ નીય્યત કરલે, મર્દ હઝરાત ઇઝતેબા ભી કરલે( યાની એહરામ કિ ચાદર કો દહને( સીધે હાથ) કિ બગલ કે નીચે સે નિકાલ કર બાયે ( ઉલ્ટે હાથ) કે કાંધે પર દાલ દે).

ફિર હજર- એ- અસ્વદ કા બોંસા લેકર ( અગર સહુલત હો) વરના ઉસકી તરફ દોનો હાથો સે ઈશારા કરે ઓર હાથ ચૂમલે, ઓર { બિસ્મિલ્લાહિ અલ્લાહું અકબર} કહે ઓર ઇસ તરહ ખડાં હો જાએ કે કાબા કિ જાનીબ બાયા( ઉલ્ટા) હાથ હો, અબ જિસ તરફ મુહ હે ઉસ તરફ ચલકર તવાફ શુરૂ કરદે. તવાફ કરતે વક્ત નજર સામને હો.
કાબા કિ તરફ સીના યા પુષ્ટ ( પીથ) ના કરે.મર્દ હઝરાત પેહલે 3 ચક્કર મે( અગર સહૂલત હો) રમલ કરે( યાની ઝરા મૂડે( કાંધા) હિલા કર ઓર અકળ કે સાથ, છોટે છોટે કદમ કે સાથ થોડા જલદી ચાલે)
જબ કાબા તિસરા કોને આજાએ જીસે રૂકન- એ- યમાની કહેતે હે( અગર સહુલત હોતો) દોનો હાથ યા સિર્ફ દહના(સીધાં) હાથ ઉસ પર ફેરે, વરના ઉસકી તરફ ઈશારા કિયે બગેર યુહીઁ ગુઝર જાએ. રૂકન- એ- યમાનિ ઓર હજર- એ- અસ્વદ કે દરમિયાન યે દુઆ પઢલે

ફિર હજર-એ- અસ્વદ કે સામને પોહંચ કર ઉસકી તરફ હથેલિયો કા રુખ કરે ઓર {બિસ્મિલ્લાહિ અલ્લહુ અકબર} કહે ઓર હથેલિયો કો બોસા( ચૂમ લે) દે,
અબ આપકા 1 ચક્કર હો ગયા. ઉસકે બાદ બાકી 6 ચક્કર બિલકુલ ઇસી તરહ કરે.
નોટ: તવાફ સે ફારિગ હો કર તવાફ કિ 2 રકાત નમાઝ મકામ- એ- ઇબ્રાહિમ કે પીછે અગર સહૂલત સે જગાહ્ મિલ જાયે વરના મસ્જીદ-એ-હરામ મે કિસી ભી જગાહ્ પઢલે. ઓર ઝમઝમ કા પાની પિયે. ઓર ફિર એક બાર હજર-એ- અસ્વદ કે સામને આકર બોસા દે (ચુમે) યા સિર્ફ દૂર સે દોનો હાથો કા ઈશારા કરે ઓર હાથ ચુમ લે ઓર સફા કિ તરફ ચલે જાએ.

{૩} સઈ:

સફા પહાડ પર પોહંચ કર બેહતર હે કે ઝૂબાં સે યે કહે

ફિર અપના રુખ(ચેહરા) કાબા કિ તરફ કરકે અલ્લાહ કિ હમદ ઓ સના બયાન કરે, દુરુદ શરીફ પઢે, ફિર હાથ ઉઠા કર ખુબ દુઆ કરે. ઉસકે બાદ મરવાહ કિ તરફ દરમિયાની( જેસા આમ તોર પર ચલતે હે) ચલે.

શબ્ઝ સુતુનો( ગ્રીન/લીલે રંગ કે ખંબે) કે દરમિયાન(બીચ મે) મર્દ હઝરાત ઝરા દોડ કર ચલે, મરવા પર પોહંચ કર કિબલે કિ તરફ હાથ ઉઠા કર દુઆ માંગે.
યે સઈ કા એક ફેરા( ચક્કર) હો ગયા. ઇસી તરહ મરવાહ સે સફા કિ તરફ ચલે. યે દૂસરા ચક્કર હો જાયેગા. ઇસી તરહ 7 ચક્કર લગાને હે. સાતવા ચક્કર મરવા પર ખતમ હોગા.
નોટ ૧: હર મર્તબા સફા ઓર મરવા પર પોહચ કર દુઆ કરની ચાહિએ.
નોટ ૨: તવાફ સે ફરિગ હોકર અગર સઈ કરને મે દેર હોજાએ તો કોઈ હરજ નહિ. સઈ કરતે વક્ત ઇસ દુઆ કો ભી પઢ લે, અગર યાદ હો તો…

{૪} હલક્/ કસર:

સઈ સે ફરીગ હો કર સર કે બાલ મુંડવાને યા કટ્વાલે, મર્દો કે લિયે મુંડવાના અફઝલ હે; લેકીન ઓરતે ચોટી કે આખીર મે સે ઊંગલી કે એક પોરે કે બરાબર બાલ ખુદ કાટ લે યા કિસી મહેરમ( જિસકે સાથ શાદી નહી કિ જા સકતે જૈસે: વાલિદ, સગા ભાઈ વગેરે) સે કટવાલે.
નોટ: બાઝ હઝરાત સર કે ચંદ બાલ એક તરફ સે ઓર ચંદ બાલ દૂસરી તરફ સે કાટ કર એહરામ ખોલ દેતે હે, યાદ રખે કે એસા કરના જાઈઝ નહિ હે. એસી સુરત મે દમ વાજીબ હો જાયેગા, બલ્કે યા તો સર મે બાલ પુરે મુંડવાયે યા પુરે સર કે બાલ ઇસ તરહ કટ્વાયે કે હર બાલ કિસી તરહ એક સરખે કટ જાએ.
ઇસ તરહ આપ કા ઉમરાહ મૂકમમલ હો ગયા. અબ આપ અપને એહરામ કો ખોલ દે.
નોટ: જબ તક મક્કાહ મુકરરમાં મે કયામ રહે ઝયાદા સે ઝયાદા નફ્લી તવાફ કરે. ઉમરાહ ભી કર સકતે હૈં, મગર તવાફ કરના અફઝલ ઓર બેહતર હે.

અહમ મસાઈલ:

(૧) અગર આપ બગેર એહરામ કે મિકાત સે ગુઝર ગયે તો આગે જાકર કિસી ભી જગાહ અહરામ બાંધ લે, લેકીન આપ પર એક દમ લાઝીમ હોગા.
(૨) એહરામ કે ઉપર ચાદર યા કંબલ દાલ કર ઓર તકયે કા ઇસ્તિમાલ કરકે સના જાઇઝ હૈ.
(૩) એહરામ કિ હાલત મે એહરામ કો ઉતાર કર ગુસ્લ ભી કર સકતે હૈં ઓર અહરામ ભી બદલ સકતે હૈં.
(૪) બગેર વુઝૂ કે તવાફ કરના જાઈઝ નહિ, હા સઈ કે લિયે વુઝુ જરૂર નહિ.
(૫) ઓરતે મહવારી કે હાલત મે તવાફ નહિ કર સકતી.
(૬) તવાફ કર સઈ કરતે હુએ અરબી મે યા અપની ઝુબાન મે જો દુઆ ચાહે માંગે, યા કુરાન કિ તિલાવત કરે
નોટ: હર ચક્કર કિ અલગ અલગ દુઆ મસનુન નહિ હે.
(૭) નમાઝ કો હાલત મે બાઝુઓ કો ઢાંકના જરૂરી હે, ઇસ્તેબા સિર્ફ તવાફ કિ હાલત મે સુન્નત હે.
(૮) તવાફ યા સઈ કે દરમિયાન જમાત કિ નમાઝ શુરૂ હોને લાગે યા થક જાએ તો તવાફ યા સઈ કો રોક દે, ફિર જહા સે તવાફ યા સઈ કો બંદ કિયા થા ઉસી જગ્યા સે શુરૂ કર દે.
(૯) તવાફ નફલી હો યા ફર્ઝ, કાબા કે ૭ ચક્કર લગા કર ૨ રકાત પઢના ના ભૂલે.
(૧૦) નફલી તવાફ કા સબૂત હે લેકિન નફલી સઈ કા કોઈ સબૂત નહિ.
(૧૧) તવાફ કરતે વક્ત જરૂરત કિ બાત ચિત કરના દૂરુસ્ત હૈ.
(૧૨) તવાફ મે મર્દો કે લિયે રમલ ઓર  ઈઝતેબા કરના સુન્નત હે.

 

हिन्दी: Click Here
Roman Urdu: Click Here
સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૧૬

About admin

Check Also

Na Paaki Ki Halat Me Durood Sharif Padhna Kaisa He

Na-Paaki Ki Halat Me Durood Sharif Padhna Kaisa He

Na-Paaki Ki Halat Me Durood Sharif Padhna Kaisa He? Na-Paaki Ki Halat Me Mard Ya …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *